Integritetspolicy

 

Allmänt

Unimer värnar om din personliga integritet och du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Unimers integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, hanterar och skyddar personuppgifter samt vilka rättigheter användaren har i relation till detta. Användaren kan definieras som befintlig eller potentiell kund, leverantör, anställd eller annan intressent.

När du interagerar med Unimer accepterar du per automatik vår integritetspolicy och behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: Unimer Plast & Gummi AB, organisationsnummer 556824-7588 (”Unimer”)

 

 Insamling av information

För att du ska kunna ta del av Unimers erbjudande, såsom produkter och tjänster, produktinformation och liknande, behöver vi information om dig samt företaget du representerar. Informationen är generellt sett nödvändig för att ingå en kundrelation och ett avtalsförhållande med oss. Personuppgifter om leverantörer samlas in då det finns en potentiell ny leverantör och vid registrering av leverantör. Information om nuvarande, tidigare och kommande medarbetare oavsett anställningsform, samlas in och behandlas vid rekryteringsprocessen och löpande under anställningen.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetslagstiftningen och utifrån de riktlinjerna som gäller inom Unimer Plast & Gummi AB.

 

Användning av information och ändamål

Unimer behandlar dina personuppgifter när du:

  • får information om våra produkter via nyhetsbrev, e-post, fysiskt brev, m m.
  • blir företagskund hos oss
  • har kontakt med oss i vår affärsverksamhet som tredje part (leverantör, samarbetspartner, kundreferens m m)
  • deltar i undersökningar
  • är anställd hos oss
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • söker kontakt med oss i övrigt

De personuppgifter du lämnar via hemsida, brev, besök eller telefon upptas i vårt register och används för Unimers administration. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss, använder vi dina kontaktuppgifter endast för det ändamål du lämnat dem.

Anställdas personuppgifter inhämtas och behandlas för att fullgöra skyldigheter enligt lag, personal-, lön- och ersättningsadministrering samt följa upp interna policys. Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, personnummer, telefonnummer, bankuppgifter, preliminärskatteuppgifter, underlag för ersättning och förmåner, adress, information om närstående, kvalifikationer, erfarenhet och utveckling, frånvaro, sjukdom och eventuell rehabilitering.

När företrädare för ett företag kontaktar Unimer med förfrågan eller beställning, registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning, avdelningstillhörighet samt adress, telefonnummer och e-post till arbetsplatsen. För tredjepartsmedverkan registreras motsvarande uppgifter.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna.

 

Informationsskydd

Dina personuppgifter lagras och används endast om du gör dem tillgängliga för oss. Unimer vidtar alla rimliga legala tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dem mot avsiktlig eller oavsiktlig manipulation av obehöriga personer.

Unimer kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med andra bolag i koncernen eller Unimers leverantörer eller samarbetspartners, som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Unimer att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren.

Observera att vi inte kan garantera sekretess för känsliga personuppgifter som du skickar till oss via okrypterad e-post eller internetanslutning, gentemot tredje man.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in, eller för att utföra våra åtaganden samt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, till exempel vad gäller redovisningskrav.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi säljer eller på annat sätt överför inte personlig information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart. Vid beställningar och kontakter med oss kan den information som upptas i vårt register komma att lämnas ut till utomstående, d v s till personer, företag och myndigheter utanför Unimer i den utsträckning som krävs för att utföra uppdraget. Detta gäller även för att administrera rekrytering, anställning, undersökningar eller nå dig om du vill bli kontaktad av oss.

 

Avregistrering

Du kan när som helst kontakta oss på unimer@unimer.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter.

 

Policyändringar

Den senast uppdaterade versionen av Unimers integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Unimer förbehåller sig rätten att revidera integritetspolicyn från tid till annan och vi ber därför att du läser igenom policyn då och då när du besöker webbplatsen.

 

Kontakt

Om du har frågor gällande hantering av personuppgifter eller om denna integritetspolicy, kontakta vår kundservice på 035-144100 eller skicka e-post till unimer@unimer.se.

 

 

För mer information om produkten

Kontakta oss

Tillbaka